Archive for the ‘اخبار’ Category

اعتصاب دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرکز
ژانویه 2, 2010

دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز در حمایت ازاعتراض دانشجویان علم و صنعت و امیرکبیر برای آزادی دانشجویان در بند و اعتراض به کشته شدن دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد ، از شرکت در کلاسهای درس امروز خودداری کرده و مانع برگزاری کلاسهای درس شدند.

منبع موثق: از یکی از اساتید دانشکده حقوق

Advertisements